Ανθρώπινη Φωνή, Ομιλία & Τραγούδι, Μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας
English  |  Ελληνικά
 
Related bibliography in Amazon:

 

 

 

News

September 2012 : Our book Human Voice, Speech and Singing - (Gr: Ανθρώπινη Φωνή Ομιλία και Τραγούδι) is distributed to students in T.E.I. of Epirus, Department of Folklere and Traditional Music.

January 2012 : Our book Human Voice, Speech and Singing - (Gr: Ανθρώπινη Φωνή Ομιλία και Τραγούδι) will be distributed to students in University of Macedonia, Department of Music Science and Art.

September 2010 : Our book Human Voice, Speech and Singing - (Gr: Ανθρώπινη Φωνή Ομιλία και Τραγούδι) is distributed to students that attend the lesson Educational system of speaking - (Gr: Σύστημα αγωγής του προφορικού λόγου) in University of Crete, Department of Pedagogical Studies.

September 2010 : Our book Human Voice, Speech and Singing - (Gr: Ανθρώπινη Φωνή Ομιλία και Τραγούδι) is distributed to students that attend the lesson Phonetic Education of Actors - (Gr: Φωνητική εκπαίδευση του ηθοποιού) in University of Peloponnese, Department of Theatrical Studies.

September 2009 : Our book Human Voice, Speech and Singing - (Gr: Ανθρώπινη Φωνή Ομιλία και Τραγούδι) is distributed to students that attend the lesson Phonetics - (Gr: Φωνητική) in T.E.I. of Epirus, Department of Speech Therapy.

January 2009 : Our book Human Voice, Speech and Singing - (Gr: Ανθρώπινη Φωνή Ομιλία και Τραγούδι) is distributed to students that attend the lesson Analysation and processing of the voice - (Gr: Ανάλυση και επεξεργασία της φωνής) in University of Athens, Department of Musicology.

October 2008 : Our book is accepted in the library of the Pedagogical Institute. (www.pi-schools.gr)
(The Pedagogical Institute is an independent Greek public organization. Its object is to study, do researches and consult the Ministry of National Education about the Greek education and pedagogical system).

11-Jan-2008: First publishing of the book.